Bookmark and Share

Guest room, TP. Santa Ana, (1st/Raitt st) P/N, P/T rộng, lối đi, cổng rào riêng, bao ga - $600/T (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  15:11
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Guest room, TP. Santa Ana, (1st/Raitt st) P/N, P/T rộng, lối đi, cổng rào riêng, bao gas, điện, nứơc, internet. Có thể nấu ăn, ưu tiên cho đọc thân có việc làm. $600/T + $300 deposit. L/L: Hùng 714-724-8002.

Bài số A236865