Bookmark and Share

Chủ tiệm bận việc nhà, cần sang tiệm tóc trong khu Brookhurst và McFadden. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 24 tháng 9, 2018  14:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Chủ tiệm bận việc nhà, cần sang tiệm tóc trong khu Brookhurst và McFadden. - 02 phòng Facials. Đã cho mướn -01 phòng color - 08 station tóc, đã cho mướn 06 stations. Cần biết thêm chi tiết xin liên Diễm 714-785-2864 hay Thủy 714-788-7316 or 714-454-9303

Bài số A236413