Bookmark and Share

Bán Lease Mở tiệm nail khu shopping lớn Fontana, $1,400 rent + NNN - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  08:16
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Bán Lease Mở tiệm nail khu shopping lớn Fontana, $1,400 rent + NNN, tiền xây dựng chủ phố cho lại $20/sqft. L/L 562-900-0248

Bài số A236692