Bookmark and Share

Plumbing State Lic #760932 Điện nước - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 17 tháng 9, 2018  08:20
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Plumbing State Lic #760932 Chuyên môn làm: - nước chảy dưới cement, có máy dò tìm chính xác, - Thay mới hệ thống ống nước nóng và lạnh - Camera tìm ống cống bể và rẽ cây chính xác, sữa, thay thế - Sữa nước chảy từ phòng tắm - Thay bình nước nóng, faucet disposal. Có máy lớn thông cống nghẹt - Thay sửa ống gas leak, có máy tìm chính xác Kinh nghiệm lâu năm, nhận làm xa Anh Nguyễn 714-614-1773

Bài số A236108