Bookmark and Share

SAMSUNG, LG, KENMORE SPECIALIST. Nhận sửa tất cả loại tủ lạnh. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018  17:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

SAMSUNG, LG, KENMORE SPECIALIST. Nhận sửa tất cả loại tủ lạnh. Complete repair, kể cả thay compressor hay giàn lạnh. Làm việc bảo đảm. Xin gọi: Cường 714-837-3433. Yelps: "CJ REFRIGERATOR REPAIR SERVICES"

Bài số A236087