Bookmark and Share

Nhà hàng Quang Trung cần 2 người phụ bếp và 1 người cashier. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 23 tháng 10, 2018  10:06
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng Quang Trung cần 2 người phụ bếp và 1 người cashier. Gọi số 714-891-2800; 714-785-9931

Bài số A237301