Bookmark and Share

Nhà hàng phở ở Fullerton, cần người waitress chạy bàn, có trách nhiệm, nhanh nhẹ - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:19
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà hàng phở ở Fullerton, cần người waitress chạy bàn, có trách nhiệm, nhanh nhẹn có kinh nghiệm và thông thạo tiếng Anh. L/L: 714-202-7090

Bài số A238540