Bookmark and Share

Văn phòng nha khoa (Magnolia/ Hazard) cần tuyển dental assistant - (Hazard)
 
Đăng ngày: thứ 2, 27 tháng 8, 2018  14:03
Hồi âm đến: (Xin dùng ô liên hệ)[ Ẩn Hiện ]

Văn phòng Nha Khoa (Magnolia/ Hazard) cần Dental Assistant, experienced, phải biết chụp digital X-ray. Siêng năng, vui vẻ. FULL-TIME, include Sat. L/L: 714-472-4041.

Bài số A235101
 

Liên hệ người sử dụng này: 
 
email của bạn: *
Thông điệp: *
Mã an ninh: *
xin điền mã ở trên vào ô này