Bookmark and Share

Cần thợ Contruction, Handyman, hoặc Việt Nam mới qua đã biết nghề ở Việt Nam. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 23 tháng 10, 2018  14:26
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần thợ Contruction, Handyman, hoặc Việt Nam mới qua đã biết nghề ở Việt Nam. Sẽ chỉ dẫn thêm. Công việc ổn định. Contact: Bình 714-482-7167, 714-553-0607 (Thắng)

Bài số A237311