Bookmark and Share

Hãng Tiện ở Westminter cần Mill Lathe Set Up, 2 năm KN, Chạy máy và giúp việc 1 năm - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 21 tháng 11, 2018  09:21
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Hãng Tiện ở Westminter cần Mill Lathe Set Up, 2 năm KN, Chạy máy và giúp việc 1 năm KN, không KN sẽ train. Gọi phone: 714-582-9381

Bài số A238542