Bookmark and Share

Việc Chăm Sóc Trẻ - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 30 tháng 8, 2018  14:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CAN 1 CHI HOAC 1 DI ,, DEN NHA CHAM 1 EM BE 3 TUOI , LUONG 1400$ /THANG . XIN GOI TRANG 714.487.2620 . DA EM XIN TRAN TRONG CAM ON . TIEN NHA 500$ MIEN PHI TIEN GAS+DIEN+NUOC 200$ MIEN PHI TIEN AN+CAFE+TRA+NUOC NGOT MIEN PHI LUONG 1400$ TIEN MAT ( MIEN THUE). CUOI TUAN CO DI AN NHA HANG VIET NAM /NHAT/HAN QUOC / MY. DUOC CAP XE RIENG ( MIEN PHI BAO HIEM). LAU LAU DI VN VA KHAP CAC TIEU BANG MIEN PHI ( DI CHUNG GIA DINH ). HANG NGAY CO THIT ,RAU , CA , LAP XUONG ,TOM VA PHO+HU TIEU XIN GOI TRANG DE BIET THEM CHI TIET 714.487.2620 Điện Thoại / Phone: 714.487.2620 Web Site:

Địa Chỉ / Address: HIGHLAND Highland, CA 92346

Bài số A235199