Bookmark and Share

Cần người ghi danh cử tri cho kỳ bầu tháng 11. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 19 tháng 9, 2018  17:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần người ghi danh cử tri cho kỳ bầu tháng 11. Làm giúp đảng Democrat. $15/tiếng. Phải nói tiếng Anh. Xin viết takethe48th@gmail.com » hay gọi 949-342-6998.

Bài số A236219