Bookmark and Share

Vietnam Cơ sở kinh doanh tại Mỹ đang tìm kiếm để liên hệ với 1 người nào đó - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 27 tháng 9, 2018  14:37
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Vietnam Cơ sở kinh doanh tại Mỹ đang tìm kiếm để liên hệ với 1 người nào đó tại VN hoặc người thường xuyên đi lại giữa 2 nước. Phải nói được 2 thứ tiếng. Xin L/L: edwardlrobillard@gmail.co 9; »

Bài số A236542