Bookmark and Share

CẦN THỢ NAILS Nữ, đi làm liền thì gọi. Bolsa 30p. Tiệm ít thợ, làm yên tịnh - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 02 tháng 10, 2018  16:13
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN THỢ NAILS Nữ, đi làm liền thì gọi. Bolsa 30p. Tiệm ít thợ, làm yên tịnh, khách dễ, tip nhiều, điều kiện dễ. Gọi: Hana 714-905-6670 or Text

Bài số A236749