Bookmark and Share

Nhà dư phòng cho thuê. Lampson & Ninth. Không nấu ăn. Bao: gas, điện, nước, intern - $430
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:31
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà dư phòng cho thuê. Lampson & Ninth. Không nấu ăn. Bao: gas, điện, nước, internet. Ưu tiên cho học sinh. Du học sinh. Giá $430. Xin L/L: 714-902-4754; 714-271-4954

Bài số A237049