Bookmark and Share

GV Anh Văn có nhiều năm kinh nghiệm, nhận đến tận nhà dạy AV giao tiếp cho ngư -
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  19:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

GV Anh Văn có nhiều năm kinh nghiệm, nhận đến tận nhà dạy AV giao tiếp cho người lớn tuổi, hoặc lấy lại căn bản văn phạm khi nói và viết. Thù lao vừa phải. TK Phục: 949-419-7290

Bài số A237193