Bookmark and Share

Tiệm vùng Moorpark, Mỹ trắng cần thợ tay chân nước, làm Gel. -
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  18:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Tiệm vùng Moorpark, Mỹ trắng cần thợ tay chân nước, làm Gel. Đông khách, tip cao. Cần thợ làm lâu dài. Chung xe chủ. Cách Bolsa 1:10'. Huỳnh: 714-943-4313

Bài số A237182