Bookmark and Share

Gần Trask/ Brookhurst, Chanteclair Apartments 1PN - $1,480/M
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  21:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Gần Trask/ Brookhurst, Chanteclair Apartments 1PN remodeled từ $1,480/M. Rộng rãi. Bao nước, rác. Có phòng giặt sấy, AC, gated parking, pool. NO Housing. Gọi: Cô Manager Hương: 714-537-1095

Bài số A235589