Bookmark and Share

WESTMINSTER: Trask/Beach Townhouse gần Walmart, Fwy 22 3Bed 2.5Bath, 2 car garage - $2,550/mo
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:43
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINSTER: Trask/Beach Townhouse gần Walmart, Fwy 22 3Bed 2.5Bath, 2 car garage, gated community NO PET, NO SMOKING. Nhận Housing $2,550/mos. Xin L/L: Kim Cúc 714-331-6599

Bài số A239542