Bookmark and Share

Nhận sửa chữa điện, làm thêm đèn, ổ cắm, công tắc -
 
Đăng ngày: thứ 6, 07 tháng 9, 2018  08:17
Hồi âm đến: (không hiển thị)

THƠ - Thợ điện. Lic#T21884. Nhận sửa chữa điện, làm thêm đèn, ổ cắm, công tắc, mọi trở ngại về điện, cơ sở thương mại và nhà. Tận tâm, uy tín, kinh nghiệm. L/L: 714-867-8830 hoặc 714-534-4520

Bài số A235557